Wspólnoty mieszkaniowe


OFERTA WSPÓŁPRACY

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych spółka z o. o. w Chełmie, jako Licencjonowany Zarządca Nieruchomości oferuje usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Świadczymy kompleksową realizację usług związanych z zarządzaniem oraz administrowaniem każdej nieruchomości.

W chwili obecnej w zarządzie i administracji PUM znajduje się 216 budynków, w tym 103 to budynki Wspólnot Mieszkaniowych.
Przedsiębiorstwo stale rozszerza i podnosi jakość świadczonych usług poprzez podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu w zakresie zarządzania nieruchomościami, zastosowanie programów komputerowych do zarządzania, księgowania, ewidencjonowania i rozliczania potrzeb remontowych oraz używanie specjalistycznego, coraz nowszego sprzętu przy prowadzonych remontach i świadczonych usługach.

W ramach prezentowanej propozycji zapewniamy:

 1. Obsługę finansowo – księgową w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej w profesjonalnym programie księgowym dla Wspólnot Mieszkaniowych zapewniającym uzyskanie danych do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz przygotowanie projektów planów gospodarczych rocznych i wieloletnich w zakresie rzeczowo – finansowym.
 2. Obsługa rachunków bankowych oddzielnie dla każdej nieruchomości z wydzieleniem odrębnego konta dla potrzeb funduszu remontowego. Naliczanie miesięcznych wymiarów opłat za dostarczane media.
 3. Przygotowanie informacji o kosztach zarządu nieruchomością wspólną oraz rozliczanie zaliczek przeznaczonych na ich pokrycie.
 4. Prowadzenie gospodarki środkami wyodrębnionego funduszu remontowego zgodnie z uchwałami Wspólnoty.
 5. Obsługę eksploatacyjno – administracyjną w zakresie prowadzenia i aktualizacji ewidencji lokali i ich użytkowników, bieżąca obsługę eksploatacyjną nieruchomości w tym reprezentację Wspólnoty przed kontrahentami i usługodawcami oraz dostawcami mediów.
 6. Prowadzenie postępowań upominawczych i windykacyjnych do egzekucji sądowo – komorniczej włącznie.
 7. Fachową obsługę techniczną nieruchomości, prowadzenie dokumentacji technicznej, wykonywanie przeglądów rocznych i wieloletnich obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego tj. przeglądy instalacji gazowej, wentylacyjnej, dymowej i elektrycznej oraz kotłów i węzłów c.o.
 8. Ubezpieczenie mienia od pożaru, uderzenia pioruna, kradzieży z włamaniem, odpowiedzialności cywilnej i innych zdarzeń losowych.
 9. Wykonywanie remontów kapitalnych, konserwacji oraz natychmiastowych napraw drobnych uszkodzeń budynków i lokali mieszkalnych.
 10. Usuwanie awarii hydraulicznych, elektrycznych i kanalizacyjnych.
 11. Utrzymanie należytego porządku i czystości na terenach należących do Wspólnoty, pielęgnację zieleni, konserwację i urządzanie terenów zielonych, placów zabaw i małej architektury wewnątrzosiedlowej.
 12. Świadczymy również usługi w konkurencyjnych cenach w zakresie:
 • wywozu nieczystości płynnych,
 • wynajem samochodów z podnośnikiem koszowym, przepycharki „PYTON”, oraz innych środków transportowych,
 • usługi dezynfekcyjne, deratyzacyjne i dezynsekcyjne.

Przedstawiając powyższe Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Chełmie uprzejmie zaprasza do korzystania z oferowanych usług gwarantując możliwość negocjacji cen zarówno na sprawowanie zarządu, jak również za poszczególne zlecone do wykonania czynności obsługowe na rzecz Wspólnoty.