RODO


Zarządzenie nr 4/2021

Prezesa Zarządu

Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Chełmie

z dnia 17-03-2021 r.

w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Na Inspektora Ochrony Danych wyznaczona zostaje Pani Marta Łysuniek.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Przetwarzanie danych osobowych w Przedsiębiorstwie Usług
Mieszkaniowych Spółka z o. o. w Chełmie, ul. Bieławin 9


I. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych i czas stosowania


1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119) – w skrócie RODO,
2) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000)
Powyższe akty prawne mają zastosowanie od 25 maja 2018 r.

II. Określenie danych osobowych i cel ich przetwarzania
Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej. Niniejsze pojęcie obejmuje informacje dostępne bądź
utrwalone w każdej formie i zapisane na nośnikach tradycyjnych lub elektronicznych.
Danymi osobowymi są przede wszystkim: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres
poczty elektronicznej oraz inne dane, które pozwalają na rozpoznanie tożsamości danej osoby fizycznej.
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania w
związku z prowadzoną przez nas działalnością zarządzania nieruchomościami, przetwarzane są w celu:


zawarcia lub zamiaru zawarcia umowy oraz wykonania łączącej nas umowy poprzez
zapewnienie prawidłowej realizacji umowy w całym okresie oraz po jej zakończeniu,
w związku z rozliczeniami i obowiązkami sprawozdawczymi, rachunkowymi i
podatkowymi, jak również z obowiązkami informacyjnymi (usuwanie awarii
elektrycznych i hydraulicznych, wywóz nieczystości płynnych, łatwość dostępu do naszych usług),
wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa
(wystawianie faktur, dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje
w terminie i formie odpowiednim do przepisów prawa),
ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
wykrywania nadużyć i zapobiegania im (przez czas trwania umowy, przez okres, po
którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy oraz przez czas trwania
postępowań właściwych organów),
weryfikacji wiarygodności płatniczej w związku z zobowiązaniami wobec naszego przedsiębiorstwa.

III. Jakie dane osobowe przetwarzamy oraz w jakim czasie ?
Do zawarcia, realizacji umowy wymagamy podania przez Państwa danych osobowych
zgodnych ze wzorem formularza. Pozostałe uzyskane dane osobowe przetwarzane są
zgodnie z wypełnianiem prawnie uzasadnionych obowiązków przedsiębiorstwa i zgodne są z
przepisami prawa, które wskazują dane możliwe do przetwarzania.
Czas przetwarzania danych osobowych związany jest z zawarciem, realizacją umowy oraz
wypełnianiem prawnie uzasadnionych obowiązków lub interesów przedsiębiorstwa, np.: z dochodzeniem obrony naszych praw.

IV. Komu przekazujemy lub udostępniamy Państwa dane osobowe ?
Państwa dane zostają przekazane lub udostępnione w naszym imieniu wyłącznie w
granicach prawa w celu, np.: realizacji prac zleconych przez przedsiębiorstwo w związku z
zawartą umową, tj. podwykonawcom, podmiotom świadczącym inne usługi komunalne np.:
MPGK Spółka z o.o., MPEC Spółka z o.o., w celu naliczeń dodatków mieszkaniowych,
konserwacji instalacji ciepłowniczej i wod-kan., podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, prawne, podatkowe, czy rachunkowe.
Dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom przetwarzającym dane we własnym imieniu:
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
V. Przysługujące Państwu uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek dotyczący danych osobowych w następującej sprawie:
sprostowania (poprawienia) danych,
usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wstrzymanie operacji na danych lub
nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),
dostępu do danych (informacji o przetwarzanych przez przedsiębiorstwo danych i ich treści),
przeniesienia danych do innego administratora danych lub do Państwa.

Zgoda
W przypadku, gdy wykorzystanie danych osobowych nie jest związane z zawarciem,
realizacją umowy lub innego obowiązku prawnego oraz nie stanowi naszego prawnie
uzasadnionego interesu możemy prosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Jednocześnie udzieloną nam zgodę możecie Państwo w każdym momencie
wycofać.

Sprzeciw
Mogą Państwo wnieść sprzeciw ze względu na prawnie uzasadniony interes. Wówczas
przedsiębiorstwo będzie mogło zaprzestać przetwarzania danych osobowych, chyba że będą
istniały prawne podstawy dla ich przetwarzania, w tym dochodzenie lub obrona roszczeń.

Skarga
Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
sytuacji gdy uznacie, że przetwarzane przez przedsiębiorstwo dane osobowe naruszają przepisy prawa.

VI. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych ?
Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o. o. 22 – 100 Chełm, ul. Bieławin 9, Sąd
Rejonowy – Sąd Gospodarczy w Lublinie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS
0000167924; REGON: 110062763; NIP 563-000-08-66; Kapitał zakładowy 4 526 900,00 zł.
Nr tel. kontaktowych: 82/ 565 24 50; 82/565 42 59; 82/565 00 71, faks 82/ 565 03 31 mail:
pum@pum.chelm.pl

Dziękujemy za poświęcenie czasu i zapoznanie się
z naszą informacją dotyczącą funkcjonowania RODO w przedsiębiorstwie.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt na powyższy adres IOD.