ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ROZSRZYGNIĘCIE PRZETARGU

PISMO DOTYCZĄCE ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU
NA KOMPLEKSOWE UPEZPIECZENIE MIENIA PUM Spółka z o.o w ChełmieZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Chełmie zaprasza do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i 2019 w trybie przewidzianym ustawą
o rachunkowości.

Do oferty należy dołaczyć: Oferty w kopercie oznaczonej dopiskiem "Audyt PUM" prosimy składać w siedzibie Spółki w Chełmie przy
ul. Bieławin 9 od poniedzuiałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub listownie na adres:
Przedsiębiiorstwo Usług Mieszkaniowych Spólka z o.o.
ul. Bieławin 9
22-100 Chełm

lub na adres e-mail: pum@pum.chelm.pl, lub monika.zawislak@pum.chelm.pl

w terminnie do dnia 20 października 2018 r.

O wyborze oferenta zawiadomimy Państwa w ciągu 5 dni od daty posiedzenia Rady Nadzorczej PUM Sp. z o.o.
w ramach którego dokonany zostanie wybór.
Informacji o Firmie w zakresie niezbędnym do wykonannia usługi udziela Pani Monika Zawiślak - Główny Księgowy (tel.: 82/565 24 50 lub 665 013 766).

Powyższe postępowanie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
© Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. 22-100 Chełm ul. Bieławin 9 - NIP: 563-000-08-66, REGON: 110062763
Sąd Rejestrowy-Sąd Gospodarczy w Lublinie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego - KRS Nr 0000167924; KAPTAŁ ZAŁADOWY: 4 526 900,00 zł.