STRUKTURA

Zgromadzenie Wspólników:
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Chełm

RADA NADZORCZA:
Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ:

Przewodniczący Rady:
Mieczysław Nizio

Z-ca Przewodniczącego:
Grażyna Kijańczuk

Członkowie Rady:
Barbara Dzik
Piotr Kowalewski
Tadeusz KarwatPrezes Zarządu - Dyrektor Spółki:
Katarzyna Hapońska - Gajewska

Główny księgowy - Prokurent:
------

Administracja Domów Mieszkalnych Nr 1 - Chełm ul. Kopernika 1
kierownik - Jan Kowalczyk

  REGULAMIN PRACY PUM Spółka z o.o.
© Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. 22-100 Chełm ul. Bieławin 9 - NIP: 563-000-08-66, REGON: 110062763
Sąd Rejestrowy-Sąd Gospodarczy w Lublinie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego - KRS Nr 0000167924; KAPTAŁ ZAŁADOWY: 4 526 900,00 zł.